algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen:
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van bevallenalsteam. Onder cursusleidster wordt verstaan de opgeleide cursusleidster. Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en haar partner.

Artikel 2 Inschrijving:
– Inschrijving geschiedt door middel van het contactformulier op de website of een email te sturen naar info@bevallenalsteam.nl met daarin het verzoek tot aanmelding voor de cursus. Bij uitzondering kan een inschrijving ook telefonisch worden gedaan.
– Na het versturen van het verzoek tot aanmelding of de telefonische aanmelding is een overeenkomst tot stand gekomen.
– Door zich in te schrijven verklaart de cursist kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
– De cursist ontvangt een bevestigingsmail en de factuur voor aanvang van de cursus.

Artikel 3 Financiële verplichtingen:
– Bij inschrijving voor de cursus verplicht de cursist zich tot het betalen van het cursusgeld.
– Het cursusgeld moet voor aanvang van de cursus worden betaald op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur.

Artikel 4 Annulering door de cursist:
– Annulering van de cursus na inschrijving moet uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus schriftelijk geschieden anders blijft de cursist het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
– Bij tussentijdse beëindiging van de cursus vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.
– Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.
– In het geval van ernstige ziekte of overmacht kan de cursusleidster beslissen dat er ontheffing wordt verleend van een deel van het cursusgeld.

Artikel 5 Annulering door de cursusleidster:
– Cursus bevallenalsteam behoudt zich het recht voor een cursus wegens gebrek aan voldoende deelnemers te annuleren. Reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd.
– Cursus bevallenalsteam behoudt zich het recht voor een cursusdata te verplaatsen bij overmacht, er wordt in overleg met de cursisten een passend alternatief gezocht.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid:
– De cursusleidster zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
– De cursisten dienen alle verstrekte informatie vertrouwelijk te behandelen.
– De cursusleidster mag de groepsfoto die gemaakt wordt tijdens de cursus plaatsen op de website en/ of de facebookpagina. Eventuele andere foto`s worden geplaatst na toestemming van de cursisten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid:
Deelname aan de cursus is voor eigen risico. De cursusleidster draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van of opgelopen tijdens de cursus.

Artikel 8 Eigendom materialen:
Alle verkregen informatie en documentatie van de cursus en alle informatie en beeldmateriaal op de website is eigendom van cursus bevallenalsteam en mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd of aan derden worden vertrekt.

Versie Augustus 2016